Ściąganie długów w świetle prawa

Windykacja jest znanym od wielu wieków sposobem odzyskiwania własności. Współcześnie częściej windykowana jest gotówka niż inne rodzaje własności. Ze względu na formę można wyróżnić windykację sądową oraz pozasądową. W ramach tej pierwszej egzekucja należności następuje na mocy orzeczenia sądu, a ściąganiem należności zajmują się komornicy. Pozasądowa windykacja natomiast to zbiór działań ugodowych i operacyjnych, jakie wierzyciel może przeprowadzić samodzielnie, bądź zlecić firmie specjalizującej się w tego typu usługach. Skuteczna windykacja w przypadku wielu firm stanowi o ich dalszym funkcjonowaniu oraz płynności finansowej. Brak uiszczanych przez klientów i kontrahentów opłat może doprowadzić do prawdziwie kryzysowej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie. Stąd tak istotne jest egzekwowanie zobowiązań – i to w nieprzekraczalnych terminach.

Prawa i obowiązki firmy windykacyjnej.

Co istotne – firma windykacyjna zawsze działa wedle ściśle określonych procedur. To osoba prawna, która prowadzi gospodarczą działalność i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Windykację może przeprowadzać na rzecz wierzyciela, ale też we własnym imieniu „jako wierzyciel” – wszystko to regulują odpowiednie umowy. Niezależnie od obranej formy działania – firma windykacyjna ma prawo do egzekwowania od dłużnika zapłaty zaległych należności poprzez: wezwania do zapłaty, negocjacje warunków, ewentualne ugody. Pierwszym krokiem jest jednak zawsze poinformowanie dłużnika o rozpoczęciu postępowania. W specjalnym piśmie kierowanym przez firmę do nieco musi zostać wskazana zarówno kwota zadłużenia, jej podstawa prawna, jak i okres, w którym wierzyciel domaga się spłaty tego zobowiązania, a także forma spłaty (należy też podać numer konta bankowego). Prócz tego prawidłowe pod względem formalnym wezwanie do zapłaty musi zawierać też informacje, z jakiego tytułu firma windykacyjna ma prawo, by dług egzekwować (czy jest to pełnomocnictwo czy też cesja). Dodatkowo dane dłużnika mogą zostać przez wierzyciela przekazane firmie windykacyjnej właśnie wtedy, gdy zdecyduje się ona na wykup wierzytelności (czyli cesję).

Czy prawo chroni dłużnika?

Warto pamiętać też o prawach dłużnika. Firma windykacyjna z pewnością nie może przekraczać swoich uprawnień. Przede wszystkim nie może ona naliczać żadnych dodatkowych kosztów windykacyjnych, czy to dotyczących działań operacyjnych czy administracyjnych. Jedyne odsetki, jakie mogą zostać doliczone dotyczą bezpośrednio długu i zwłoki w jego spłacie (jeśli oczywiście podstawą do ich egzekwowania jest podpisana przez dłużnika i wierzyciela umowa). Poza tym niezgodne z prawem jest naruszanie naszego miru domowego, nękanie telefonami, śledzenie, wyłudzanie informacji (np. na temat nr konta bankowego czy wartości posiadanego majątku), czy zastraszanie (np. prokuraturą). Bez zgody organu sądowniczego windykatorzy nie mają prawa zdobywać o nas informacji (np. w pracy, czy w sąsiedztwie) ani powiadamiać kogokolwiek o naszym statusie dłużnika. Firma windykacyjna może natomiast zamieścić w piśmie skierowanym do dłużnika ostrzeżenia – np. o możliwości poniesienia kosztów rozprawy sądowej czy postępowania egzekucyjnego – jednak bez informowania o konkretnych kwotach (na początkowym etapie takie dane i tak nie są jeszcze znane, a mimo to często zdarza się, że dłużnik otrzymuje żądanie zapłaty określonych sum).
Kiedy otrzymamy od firmy windykacyjnej wezwanie do zapłaty, warto zwrócić uwagę na podstawowe, jak i szczegółowe jego elementy. Przede wszystkim będzie nas interesowało, z jakiego tytułu wierzyciel wystosował wobec nas roszczenie. Zweryfikować, czy dług nadal jest aktualny, czy też przypadkiem nie posiadamy dowodu jego spłaty (tak też może się zdarzyć). Najważniejsze w takiej sytuacji jest racjonalne myślenie i zachowanie spokoju. Jeśli jednak roszczenie jest aktualne, nie uległo przedawnieniu, a żądana do zapłaty kwota przerasta nasze obecne możliwości finansowe, zawsze warto podjąć negocjacje. Firmy windykacyjne to nie działające bezprawnie grupy rzezimieszków, lecz instytucje, których zadaniem jest mediowanie między wierzycielami a dłużnikami.
Artykuł został napisany przez ekspertów firmy Wertus, świadczącej usługi ściągania długów.


Article Tags:
· ·
Article Categories:
Ciekawe

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts

dywan na zewnątrz lampion balkonowy oświetlenie solarne do ogrodu